Kommentarer til bestyrelsens svar på vores oplæg

Kære hyrdefolk

Vores indlæg i Hyrdebrevet om ”Hvordan får vi flere medlemmer og mere aktivitet i DHK” har givet anledning til en del debat på Facebook og i Hyrdebrevet. Tak for det – vi glæder os over engagementet.

Der har dog desværre indsneget sig nogle misforståelser undervejs, så i det følgende vil vi præcisere, uddybe og skrive lidt om historikken samt kommentere på bestyrelsen besvarelse som blev offentliggjort sammen med vores indlæg i Hyrdebrevet den 3. juni.

Idékatalog og oplæg, historik.

I gruppen startede vi med at lave en ”Brain-storm” med alle de ideer vi overhovedet kunne komme i tanke om i forhold til at få flere medlemmer og øget aktivitet.

Denne ”Brain-storm” resulterede i et idekatalog, som vi i gruppen kunne arbejde videre ud fra.

I gruppen valgte vi at fokusere på de områder, vi fandt mest relevant, og dette resulterede i det oplæg der blev offentliggjort i Hyrdebrevet den 3. juni.

Inden oplægget blev offentliggjort, var forløbet følgende:

  • 13. marts blev oplæg og idekatalog sendt til bestyrelsen, med opfordring til dialog og kommentering. Dog præciserede vi, at Idékataloget ikke var gennemarbejdet, så de skulle ikke bruge meget tid på kommentering af det, da vi ikke havde tænkt, at det skulle offentliggøres.
  • 20. april modtog vi svar fra bestyrelsen hvor tommelfingeren helt generelt var vendt nedad.

Der var ingen dialog om nogle af emnerne i de ca. 5 ½ uge, der gik inden bestyrelsen vendte tilbage.

  • 19. maj bad vi redaktionen for Hyrdebrevet om at offentliggøre vores oplæg, men der gik godt 14 dage, inden der skete noget.
  • Den 3. juni kom oplægget endelig i hyrdebrevet, men nu i sammenhæng med bestyrelsens ”besvarelse”, som vi i parentes bemærket ikke havde fået til gennemlæsning/orientering.

Som vi har oplevet det, har bestyrelsen på ingen måde været interesseret i en dialog om de forskellige emner, og proceduren med at vores oplæg først blev offentliggjort efter bestyrelsen var klar med deres ”svar”, finder vi, i demokratiets- og ytringsfrihedens navn, ret problematisk.

Trods idékataloget kun var sendt til bestyrelsen og ikke til redaktionen, kommenterede bestyrelsen idékataloget i Hyrdebrevet, hvilket naturligvis gav anledning til kommentarer på facebook – og ikke mindst et ønske om, at Idékataloget også blev offentliggjort.

Idékataloget er medtaget til sidst. Husk at læse det som idéer og IKKE som færdige forslag.

Vi mener, at vi med den dialog vi hele tiden har lagt op til, kunne have undgået nogle af de misforståelser, der helt tydeligt har indsneget sig, enten i vores oplæg eller i bestyrelsens ”besvarelse”.

F.eks. kunne vi med dialog nok være blevet enige om økonomien omkring kvalifikationskonkurrencer, og det er f.eks. også en misforståelse, hvis man er af den opfattelse, at vi har foreslået, at man skal kunne låne klubtraileren gratis til private arrangementer.

Kommentarer til bestyrelsens svar:

Helt generelt er det selvfølgelig problematisk for forståelsen, at bestyrelsen kommenterer på det ide-katalog, som ikke er offentliggjort. Men når det så er sagt, har vi følgende kommentarer til bestyrelsens svar. Vores svar følger bestyrelsens opbygning af deres svar.

A:

Det er korrekt, at de medlemmer, der var til generalforsamlingen, nedstemte nogle forslag vedr. optagelse af private arrangementer på klubbens hjemmeside og forhøjede takster til besætningsejeren til arrangementer. Det vi i gruppen foreslår om økonomi og aktiviteter skal ses i sammenhæng, som måske vil få en anden skæbne ved en afstemning – ikke mindst, hvis det lykkes, at få generalforsamlingen suppleret med nye medlemmer.

Det er jo netop de nye/kommende medlemmers ønsker, der skal frem i lyset, så man kan få afklaret om det er noget der kan ”rummes” inden for DHK.

B:

At klubben altid har været åben overfor alternative arrangementer, er ikke korrekt. Flere i gruppen har indsendt adskillige forslag til alternative arrangementer, hvor bestyrelsen har vendt tommelfingeren nedad, og derved ”tvunget” os til at afholde det i privat regi.

C:

Ift. spørgeskema osv. har vi svært ved at gennemskue i hvilket omfang bestyrelsen kan påtage sig yderligere opgaver, ud over de nuværende opgaver primært omkring kvalifikationskonkurrencer og landskonkurrencen.

Hvis der var tilgængelige referater af bestyrelsesmøder, kunne man måske få et indblik heri.

Vores ide-katalog var alene ment som en hjælp med nye ideer, som vi og/eller bestyrelsen kunne arbejde videre med, og så er det selvfølgelig skuffende at blive afvist i det omfang.

De steder hvor bestyrelsen rent faktisk er en anelse positive, strander med den begrundelse, at: ”Der er behov for en arbejdsindsats ud over de arbejdsbyrder der allerede nu ligger i klubledelsen.”

D:

Alt i denne del vedrører ide-kataloget, som vi gentagne gange har påpeget, er ideer, der ikke er gennemarbejdede, og derfor er det selvfølgelig OK, at bestyrelsen ikke mener, at de er gennemførlige.

Det er dog tankevækkende at: ”Det er bestyrelsens holdning, at det bør være dem der har et faktuelt behov for at arbejde med får der tegner foreningen.”

Vi troede egentlig, at det mere var hundene, der var i centrum – i formålsparagraffen står følgende:

” Klubbens formål er, at bevare og videreudvikle hyrdehundens brugsegenskaber, samt udbrede kendskab til dens brug ved at afholde kurser og prøver, samt foranledige at der føres et prøveregister for de hunde, der deltager ved DANSK HYRDEHUNDE KLUB’s prøver for arbejdende hyrdehunde.”

I bestyrelsens besvarelse stilles følgende spørgsmål:

”Hvori ligger den logiske forklaring på at klubben får flere medlemmer ved at deltagere skal betale til private arrangementer i stedet for klubarrangementer?”

Hvis alle hyrderelaterede aktiviteter i Danmark blev slået op i kalenderen på klubbens hjemmeside, og deltagelse i de private arrangementer enten krævede medlemskab eller betaling af dobbelt gebyr, giver det da god mening!? – Det er jo det, vi har skrevet i vores oplæg.

Kunsten er selvfølgelig at skabe de rammer, der gør, at alle arrangementer bliver slået op på klubbens hjemmeside.

I bestyrelsens besvarelse stilles yderligere et spørgsmål:

”Hvori ligger den logiske forklaring på at klubben får flere indtægter ved at private arrangementer modtager alle betalinger mod at afregne 100,- kr. for at offentliggøre arrangementet på i klubbens kalender?” 

Som skrevet herover er kunsten at få alle hyrderelaterede arrangementer slået op på klubbens hjemmeside.

Hvis det lykkes, vil klubben også få indtægter fra de arrangementer, der på nuværende tidspunkt foregår uden for klubben.

De der deltager i private arrangementer opslået på klubbens hjemmeside, skal melde sig ind i klubben, da det er et krav, at kun medlemmer kan deltage, hvis aktiviteten opslås på klubbens hjemmeside ELLER, at de skal betale dobbelt deltagergebyr, hvor halvdelen så går til klubben.
Altså flere kontingentindbetalinger.

Vi forstår ikke helt holdningen til at webmaster og evt. bestyrelsen skulle aflønnes?

Hvis det er baseret på, at medlemmer ikke må tjene penge på arrangementer i privat regi, og at klubben ikke vil bidrage til dette, er der efter vores opfattelse en klar sammenhæng mellem den ekstra indsats, og hvad klubben får ud af det.

Som vores forslag er stillet op, er det jo ikke sådan at klubben ikke får noget ud af det – der skulle gerne komme flere medlemmer, og prisen for opslag på hjemmesiden kan naturligvis justeres.

Klubben bidrager allerede nu til at reklamere for, at nogle medlemmer kan tjene penge på undervisning via hjemmesidens henvisninger til træningssteder.

Vi er vel enige om, at vi helt overordnet gerne vil have flere arrangementer. Flere arrangementer kan give webmaster mere arbejde, men vi vurderer, at det vil være ret begrænset om overhovedet, da det er arrangøren, der selv skriver invitationen, der ”blot” skal lægges ind i kalenderen

Helt generelt følger vores forslag egentlig bare klubbens vejledning, hvor der står følgende:

”Ønskes arrangementer, der ikke afholdes i klubregi, annonceret i Hyrdebrevet, skal det indrykkes som en annonce og der erlægges annoncepris for dette.”

Vi mener dog, det vil være bedre og nemmere at lægge disse arrangementer direkte ind i kalenderen, og at der bliver fastlåst en fast pris ( annoncepris ) for dette.

Vi tænker, at det må bero på en læsefejl, når bestyrelsen har fået den opfattelse ”at de private arrangører kvit og frit kan benytte sig af klubbens trailer med indhold.”

Dette er simpelt hen ikke korrekt. Vi har i vores oplæg skrevet følgende:

”Det vil sige at klubben ikke dækker et evt. underskud, man kan ikke frit låne klub-traileren, osv. osv.”

Bestyrelsen mener, at problematikken skal vendes på hovedet, så arrangementerne kommer fra klubbens medlemmer.

Dette er vi på ingen måde uenige i, men formålet må i første række være at skaffe nye medlemmer, både til at deltage i arrangementerne og på sigt til at arrangerer dem.

Det må være bestyrelsens fornemste opgave at skabe rammerne til bedst muligt at kunne overholde klubbens formålsparagraf.

Ift. den foreslåede startpakke, Tordenskjolds soldater osv., er der faktisk rigtig mange i Danmark, der tilbyder de efterspurgte ydelser – de er bare ikke medlem af klubben, og derfor foregår det i privat regi.

For hvorfor skulle de være medlem? – hvad tilbyder klubben dem?

Det er alle dem, vi skal have fat i, og de skal overbevises om, at det er til gavn for begge parter at være medlem af klubben.

Bestyrelsen bemærker desuden, at der har været ledige pladser ved flere afholdte klasse 1 og klasse 2 konkurrencer, og undrer sig over, at der ikke var efterspørgsel.

I stedet for at undre sig, burde man måske se indad, og se på hvad grunden til den manglende efterspørgsel er.

Og her er det vel klart, at hvis der ikke er ret mange medlemmer i klubben, er efterspørgslen ikke særlig stor, og for at skaffe nye medlemmer og få dem og andre op på det niveau konkurrencer kræver, er det måske andre aktiviteter, der er nødvendige.

Nedenstående bemærkning fra bestyrelsens besvarelse, er vi noget forundret og pikeret over, idet ingen af delene er korrekt ift. vores oplæg.

”… er det private arrangører, der selv vil have pengene i egen kasse, men samtidig også vil suge i klubbens kasse, når der skal lånes udstyr fra traileren og hjemmesiden skal benyttes.” 

For det første har vi ikke foreslået, at klubbens trailer kan lånes gratis, og for det andet skal der betales for opslag på hjemmesiden.

Nogle af os har afholdt en del arrangementer i privat regi og har absolut ikke gjort det for pengenes skyld.

Det har ofte bare været nemmere, frem for at få bestyrelsens accept både af indhold og økonomi.

Omkring økonomien for kvalifikationskonkurrencer, er det som tidligere skrevet ærgerligt, at bestyrelsen ikke har taget dialogen, så alle var afstemte med udgifter og indtægter.

Når det så er sagt, tror vi, at bestyrelsen har overset de ”almindelige” udgifter, der er ved kvalifikationskonkurrencerne.

Her tænker vi f.eks. på dommer-honorar, dommerens rejseudgifter, dommerdiæter, hjælper gaver, udgifter til besætningsejer, osv.

Afslutningsvis vil vi igen minde om klubbens formålsparagraf:

” Klubbens formål er, at bevare og videreudvikle hyrdehundens brugsegenskaber, samt udbrede kendskab til dens brug ved at afholde kurser og prøver, samt foranledige at der føres et prøveregister for de hunde, der deltager ved DANSK HYRDEHUNDE KLUB’s prøver for arbejdende hyrdehunde.”

På seneste generalforsamling blev det foreslået, at den blev ændret til:

” Klubbens formål er, at bevare og videreudvikle hyrdehundens brugsegenskaber, samt udbrede kendskab til dens brug ved at afholde kurser, prøver, konkurrencer og opvisninger, samt fremme træningsmulighederne for klubbens medlemmer.”

… men ligegyldig hvilken version man kigger på, bør formålsparagraffen være bestyrelsens ”bibel” i forhold til udvikling af klubben.

Vi havde håbet på en dialog med bestyrelsen, hvor vi kunne have drøftet de forskellige forslag og forhåbentlig nået frem til nogle løsninger, så klubben fik flere medlemmer.

Men bestyrelsen ønskede skriftlig kommunikation – og det er desværre ofte en vanskelig metode, hvis man vil finde løsninger.

Bedste hilsener

Annette, Charlotte, Holger, Stina og Sven

Idekataloget kan downloades her: