Svar på Marie Louise Holmgaards indlæg offentliggjort d.19/10-2020

Som jeg læser Marie Louise Holmgaards indlæg er der to afsnit der omhandler to forskellige emner.
Bestyrelsen føler at den har et moralsk forpligtelse til at give Louise Holmgaard svar på begge de emner hun fremfører.

Det er korrekt at alle mennesker ikke opfatter virkeligheden på samme måde.

Vedrørende bestyrelser, så er der i bund og grund ingen forskel på bestyrelser i erhvervslivet og i de frivillige foreninger.
Der er for begge en lang række punkter hvor bestyrelsesmedlemmerne i både erhvervslivet og i de frivillige foreninger er juridisk bundet og ansvarlige i forhold til loven og til vedtægter. Dette gælder også uanset om bestyrelsesmedlemmerne får honorarer eller ej.

Citat: ”I medlemsdemokratiske foreninger er det også bestyrelsens ansvar at sikre, at medlemmerne ikke blot formelt, men også reelt har indflydelse på vigtige beslutninger i foreningen.” Citat slut

I DHK’s vedtægter er der angivet hvorledes at klubbens bestyrelse skal forvalte medlemmers indflydelse. Det skal ske officielt gennem generalforsamlingen. Det er på generalforsamlingen at medlemmer kan møde op og forlange at få drøftet – i princippet – alle emner vedrørende klubben og klubbens drift.

Alle emner et eller flere medlemmer ønsker diskuteret og bringe frem til en vedtagende afstemning, skal og kan ifølge klubbens vedtægter indsendes skriftlig og rettidigt. Dette er normal procedure i langt de fleste foreninger – og således også i DHK.

Men da det ikke er en pligt for medlemmer at møde op på generalforsamlingen og fremsætte, forklare og advokere for sine ønsker og forslag, kan en bestyrelse heller ikke være forpligtet til at følge sådanne ønsker der ikke fremsættes i henhold til forskrifterne i vedtægterne. Den reelle indflydelse sker efterfølgende på demokratisk vis, ved en medlemsafstemning på generalforsamlingen.
Ved ikke selv at møde op til generalforsamlingen, viser man også, at man reelt ikke ønsker deltagelse i demokratiet i DHK.

Citat: ”Med det demokratiske mandat, I som medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer har fået på generalforsamlingen, følger også et demokratisk ansvar. I modsætning til det juridiske ansvar, der er reguleret af eksterne forhold som fx lovgivning, er demokratisk ansvar et ”internt ansvar”, som fastlægges og reguleres af organisationen selv fx igennem vedtægterne.”

Ønskes disse vedtægter – som jo er klubbens grundlov – ændret, er det også beskrevet hvordan dette skal ske – nemlig at en foreslået vedtægtsændring skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Om den fremgangsmåde er ”gammeldags” eller ude af trit med ”moderne tider”, er op til enhver frit at forholde sig til, men da fremgangsmåden er nedfældet i vedtægterne har bestyrelsen en juridisk ansvar overfor medlemmerne for at overholde den.

Med hensyn til det andet emne Marie Louise Holmgaard fremlægger, nemlig forholdene omkring 1. kvalifikationskonkurrence for 2021, der blev afholdt på Carlsberg hede ved Holstebro d. 26. sept. 2020, er at sige:

For nogle hunde vil en bestemt bane være svær, men for andre vil den samme bane være overkommelig, mens for andre hunde vil en anden bane være svær mens den for andre igen vil være overkommelig sådan vil det altid være. Et mindre område med højt græs eller siv bør for continental-hunde og handlere være overkommeligt. Vi før til CSC har haft lignende forhindringer og må forvente også at kunne møde lignende i fremtiden.

Det man i stedet kan se på, er er hvor stor er afvigelserne er mellem den gennemsnitlige hunds point er, og de andre hundes point er. Dette gøres rent matematisk/statistisk ved at beregne standardafvigelsen.

Standardafvigelsen er en statistik formel, der ud fra – i dette tilfælde de givne point – beregner hvordan pointene relativt fordeler sig omkring middelværdien af pointene.

Jo lavere standardafvigelsen (resultatet) er, desto mindre er forskellen mellem de enkeltes point.
(En standardafvigelse på 0 betyder således at alle resultaterne er helt ens).

Jeg har jeg har beregnet standardafvigelsen for de tre sidste kvalifikationskonkurrencer for at sammenligne disse konkurrencer.

Det drejer sig om 1. kvalifikation for 2021 – Holstebro, 2. kvalifikation for 2021 – Rødekro, samt 4 kvalifikation for 2020 – Sdr Felding.

I beregningstabellen herunder kan man se forskellene for hhv. udløb hentning og drivning. Desuden har jeg ude til højre beregnet standardafvigelsen for de tre i konkurrencen på tværs. Her ser man er standardafvigelsen er meget lille, hvilket vil sige at sværhedsgraden for de 3 konkurrencer gennemsnitlig har været ret ens. Jeg kan derfor ikke se at 1. kvalifikationskonkurrence skiller sig ud ved at være betydelig sværere end andre tilsvarende konkurrencer, men det er iøjnefaldende at så mange hunde ikke har været i stand til at klare at gennemføre en kvalifikationskonkurrence. Det vidner om at der er rigelig plads til at højne kvaliteten.

Det er rigtigt nok at vi i Danmark tidligere har vist os godt frem på de internationale scener – men modsat at fremhæve enkeltpræstationer (og al ære og respekt for disse) så ville det måske være mere retvisende at se på hvordan vi har klaret os i holdpræstationerne, men dem har jeg desværre ikke, og disse er jo også fortid og viser ikke noget om standarten i dag.

På bestyrelsens vegne

Finn B Petersen
Formand


Tabel: