Generalforsamling 2021

Kære Medlemmer

Der er nu udsendt indkaldelse til klubbens generalforsamling. Indkaldelsen er sendt pr. E-mail. Skulle du mod forventning IKKE modtage indkaldelsen i din ind boks, kan det skyldes: Mailen kan være endt i din spam-boks – så kig lige blandt dine spam-mails.

Den mail, du har opgivet til medlemslisten, ikke længere er gældende – log dig ind på medlemssiderne og find dit eget navn og kontroller at der står din aktuelle mailadresse. Hvis det IKKE er tilfældet, skal du kontakte Annette Melhede annette@kennel.dk for at få dine oplysninger opdateret.

Hvis du slet ikke har opgivet en mailadresse, kan du læse indkaldelsen her:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Dansk Hyrdehundeklub 2021

Den 4. september 2021 kl. 19.30

Sted:

Shalom Konference Center, Munkebovej 13, Gjerlev, 8983 Randers

(Ca. 1 km fra Landskonkurrencebanerne)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab for 2020-21 ved kassereren

4. Budget for 2021-2022 og fastsættelse af kontingent.

5. Orientering om arbejdsprogram, herunder gennemgang af nye kvalifikationsregler.

6. Valg af bestyrelse.

• På valg er:

• Katja Bergholdt – modtager genvalg

• Annette Melhede – modtager genvalg

• Per Kofoed – modtager genvalg

7. Valg af suppleanter: Nuværende suppleanter er:

• Suppleant Linda Rasmussen

• Suppleant Dennis Melhede

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

• Nuværende revisor er Charlotte Seiberg

• Nuværende revisorsuppleant er Vivi Kobylecki

9. Årets par og Årets hjælper

10. Behandling af indkomne forslag

• Maksimum 2 fuldmagter pr. person, der deltager i generalforsamlingen. (Se Bilag 1)

• Ændring vedr. avl i §7 (Se bilag 2)

11. Evt.

12. Afslutning

Dagsordenen med tilhørende indkomne forslag, kan ses på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. august 2021.

Da der ikke må camperes på Landskonkurrencepladsen, henvises til nærliggende campingpladser og B&B.

Husk at betale kontingent, da dit kontingent løber fra 1/7 til 30/6. Man er kun stemmeberettiget til generalforsamlingen hvis man har betalt kontingent inden generalforsamlingen.

Husk tilmelding til middag i forbindelse med generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved en mindre middag. Middagen er gratis for medlemmer, der deltager i generalforsamling. Bemærk: Tilmeldte til middagen, der ikke møder op, vil blive opkrævet et beløb svarende til kuvertprisen.

På vegne af bestyrelsen

Finn B. Petersen

Formand

Bilag til generalforsamlingen i Dansk Hyrdehundeklub 2021

Bilag 1

Efter vedtagelsen på sidste generalforsamling genfremsætter bestyrelsen herved til endelig vedtægtsændring forslaget vedrørende afstemninger på generalforsamlingen.

Der tilføjes i vedtægterne:

§ 5A

Afstemning

Hvert medlem, der møder op på generalforsamlingen, kan udover sin egen stemme maksimum medbringe og stemme med 2 fuldmagter.

Bilag 2

Forslag til ændring til §7 stillet af Finn B Petersen:

Nuværende tekst:

§ 7

Bestyrelsen udarbejder arbejdsprogram for klubbens aktiviteter, samt regler for avl i klubbens regi og regler for prøver og konkurrencer.

Ændres til:

§ 7

Bestyrelsen udarbejder arbejdsprogram for klubbens aktiviteter og regler for prøver og konkurrencer.

På bestyrelsens vegne

Finn B Petersen. Formand