Det afsluttende skriv

Kære Hyrdefolk

Det er med beklagelse, at vi i gruppen ikke finder yderligere anledning til at diskutere nye ideer og tiltag med bestyrelsen.

Vi har helt tilbage i efteråret sidste år opfordret bestyrelsen til et dialogmøde, om hvordan vi i fællesskab kunne udvikle klubben, men der har ikke været ønske om dette fra bestyrelsens side.

I nedenstående definerer bestyrelsen dialog som værende: ”Den ene part siger noget, og den anden part svarer.”

Denne definition er vi helt enige i, men vi er åbenbart ikke enige om, hvad dialog skal føre til.

Formålet med dialog er efter vores opfattelse at opnå fælles forståelse og enighed.

Når dialogen er udført, kan man i fællesskab sammenfatte, hvad der kom ud af dialogen og offentliggøre dette.

Desværre er den skriftlige ”dialog” der er foregået i dette forum, blevet mere og mere præget af beskyldninger, der flyver på kryds og tværs, og dette vil vi ikke længere være en del af.

Vi har dog i det nedenstående med blåt, for sidste gang, kommenteret de dele af bestyrelsens besvarelse, vi har fundet relevant.


Bestyrelsens svar er således med rødt og vores kommentarer med blåt.

Vi har desuden kommenteret bestyrelsens kommentering af Idekataloget, og disse kommentarer er kun fremsendt til bestyrelsen, da vi vil ikke trætte læserne af Hyrdebrevet og Facebook med flere skriverier, men hvis det ønskes, fremsendes de gerne.

Vi håber trods alt, at vores arbejde har givet stof til eftertanke, og vi takker alle, der har tilkendegivet deres støtte, men vi må erkende, at der i de nuværende rammer næppe kommer noget positivt ud af at fortsætte debatten.

De bedste hilsner

Annette, Charlotte, Holger, Stina og Sven

Hermed Bestyrelsens svar på Annette, Charlotte, Holger, Stina og Svens indlæg: 

Det kan kun beklages at flere af svarene mere eller mindre er gentagelser af de svar bestyrelsen tidligere har givet – såvel til gruppen direkte, som via Hyrdebrevet også til alle klubbens medlemmer. 

Svarene er indsat med rødt i teksten. 

Desuden er vedhæftet gruppens ”idékatalog” inklusive alle bestyrelsens svar punkt for punkt. Så alle selv kan bedømme svarene. 

Kære hyrdefolk 

Vores indlæg i Hyrdebrevet om ”Hvordan får vi flere medlemmer og mere aktivitet i DHK” har givet anledning til en del debat på Facebook og i Hyrdebrevet. Tak for det – vi glæder os over engagementet. 

Der har dog desværre indsneget sig nogle misforståelser undervejs, så i det følgende vil vi præcisere, uddybe og skrive lidt om historikken samt kommentere på bestyrelsen besvarelse som blev offentliggjort sammen med vores indlæg i Hyrdebrevet den 3. juni. 

Idékatalog og oplæg, historik. 

I gruppen startede vi med at lave en ”Brain-storm” med alle de ideer vi overhovedet kunne komme i tanke om i forhold til at få flere medlemmer og øget aktivitet. 

Denne ”Brain-storm” resulterede i et idekatalog, som vi i gruppen kunne arbejde videre ud fra. 

I gruppen valgte vi at fokusere på de områder, vi fandt mest relevant, og dette resulterede i det oplæg der blev offentliggjort i Hyrdebrevet den 3. juni. 

Inden oplægget blev offentliggjort, var forløbet følgende: 

13. marts blev oplæg og idekatalog sendt til bestyrelsen, med opfordring til dialog og kommentering. Dog præciserede vi, at Idékataloget ikke var gennemarbejdet, så de skulle ikke bruge meget tid på kommentering af det, da vi ikke havde tænkt, at det skulle offentliggøres. 

20. april modtog vi svar fra bestyrelsen hvor tommelfingeren helt generelt var vendt nedad. 

Der var ingen dialog om nogle af emnerne i de ca. 5 ½ uge, der gik inden bestyrelsen vendte tilbage. 

Bestyrelsen valgte at gennemgå brevet og hele ”idékataloget” og svare samlet og udførligt. Derfor tog det den tid det tog at være grundig. 

19. maj bad vi redaktionen for Hyrdebrevet om at offentliggøre vores oplæg, men der gik godt 14 dage, inden der skete noget. 

Den 3. juni kom oplægget endelig i hyrdebrevet, men nu i sammenhæng med bestyrelsens ”besvarelse”, som vi i parentes bemærket, ikke havde fået til gennemlæsning/orientering. 

Dette har altid været normal procedure – også dengang Hyrdebrevet var et fysisk blad. Bestyrelsen ser intet odiøst i denne fremgangsform, der er transparent for alle medlemmer. 

Som vi har oplevet det, har bestyrelsen på ingen måde været interesseret i en dialog om de forskellige emner, og proceduren med at vores oplæg først blev offentliggjort efter bestyrelsen var klar med deres ”svar”, finder vi, i demokratiets- og ytringsfrihedens navn, ret problematisk. 

Dialog betyder ”Den ene part siger noget og den anden part svarer” – Bestyrelsen har som det jo fremgår af ovenstående tidsplan, svaret, og mener dermed også at være indgået i en dialog om de stillede forslag. 

Trods idékataloget kun var sendt til bestyrelsen og ikke til redaktionen, kommenterede bestyrelsen idékataloget i Hyrdebrevet, hvilket naturligvis gav anledning til kommentarer på facebook – og ikke mindst et ønske om, at Idékataloget også blev offentliggjort. 

Idékataloget” blev efter gruppens eget ønske ikke offentliggjort i første omgang. Bestyrelsen ville ikke kunne give et fornuftigt og forståeligt svar, såfremt der ikke kunne refereres til ”idékataloget”. Bestyrelsen havde gerne set at ”idékataloget” med bestyrelsens kommentarer allerede første gang blev offentliggjort, men som sagt: det ønskede gruppen ikke. Da gruppen nu ønsker ”idékataloget” offentliggjort, mener bestyrelsen også det er relevant at bestyrelsens kommentarer også medfølger. For at alle medlemmer har mulighed for at følge med, er ”idékataloget” hermed også offentliggjort inklusive bestyrelsens svar og kommentarer punkt for punkt. 

Vi er uforstående overfor hvorfor bestyrelsen ikke kunne give, ”et fornuftigt og forståeligt svar” på vores oplæg uden at kunne referere til idekataloget?

Det er desuden ikke korrekt, at gruppen har ønsket idekataloget offentliggjort, det er alene sket på opfordring af klubbens medlemmer. ( F.eks. i Annette Koefoeds glimrende indlæg i Hyrdebrevet den 20. juni.)

Idékataloget er medtaget til sidst. Husk at læse det som idéer og IKKE som færdige forslag. 

Vi mener, at vi med den dialog vi hele tiden har lagt op til, kunne have undgået nogle af de misforståelser, der helt tydeligt har indsneget sig, enten i vores oplæg eller i bestyrelsens ”besvarelse”. 

F.eks. kunne vi med dialog nok være blevet enige om økonomien omkring kvalifikationskonkurrencer, og det er f.eks. også en misforståelse, hvis man er af den opfattelse, at vi har foreslået, at man skal kunne låne klubtraileren gratis til private arrangementer. 

Kommentarer til bestyrelsens svar: 

Helt generelt er det selvfølgelig problematisk for forståelsen, at bestyrelsen kommenterer på det ide-katalog, som ikke er offentliggjort. Men når det så er sagt, har vi følgende kommentarer til bestyrelsens svar. Vores svar følger bestyrelsens opbygning af deres svar. 

A: 

Det er korrekt, at de medlemmer, der var til generalforsamlingen, nedstemte nogle forslag vedr. optagelse af private arrangementer på klubbens hjemmeside og forhøjede takster til besætningsejeren til arrangementer. Det vi i gruppen foreslår om økonomi og aktiviteter skal ses i sammenhæng, som måske vil få en anden skæbne ved en afstemning – ikke mindst, hvis det lykkes, at få generalforsamlingen suppleret med nye medlemmer. 

Det ville unægtelig have været en fordel, hvis forslagsstillerne var mødt op og havde ført sine argumenter på generalforsamlingen, så den debat / dialog så forslagsstilleren ønsker, kunne være kommet. Det var desværre ikke tilfældet. Når det så er sagt, så var det generalforsamlingen – klubbens højeste demokratiske myndighed – der nedstemte forslagene og ikke bestyrelsen. Og det bør alle tage til efterretning. Det er demokratiets spilleregler. Og derfor finder bestyrelsen, at det – nu igen for tredje gang – er unødvendigt at gruppen fortsat forsøger at fremture en debat, som bestyrelsen finder er unødvendigt tidsspilde. 

Det er jo netop de nye/kommende medlemmers ønsker, der skal frem i lyset, så man kan få afklaret om det er noget der kan ”rummes” inden for DHK. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og en nedstemning af et forslag bør / skal tages til efterretning. Det er derfor ikke rimeligt år efter år at genfremsætte samme forslag der tidligere er blevet nedstemte. 

B: 

At klubben altid har været åben overfor alternative arrangementer, er ikke korrekt. Flere i gruppen har indsendt adskillige forslag til alternative arrangementer, hvor bestyrelsen har vendt tommelfingeren nedad, og derved ”tvunget” os til at afholde det i privat regi. 

Bestyrelsen mener ikke dette er korrekt, bortset fra arrangementer, hvor arrangørerne ønskede at yde honorarer ud over de rammer der er fastlagte i klubben og offentliggjorte på klubbens hjemmeside. Vi vil meget gerne have denne påstand fra gruppen dokumenteret. 

Det er korrekt at bestyrelsens begrundelse for afvisning ofte har været relateret til økonomien.

F.eks. har det ikke været muligt at afholde en træningskonkurrence, uden ”officiel” dommer, med valgfri elementer, og med mulighed for flere gennemløb med samme hund til en pris af kr. 100,- pr. start.

Et andet eksempel er en samlet konkurrence for alle niveauer men med ”handicap”.

Ideen var at alle uanset niveau kunne deltage i den samme konkurrence og alle principielt skulle have en chance for at vinde.

C: 

Ift. spørgeskema osv. har vi svært ved at gennemskue i hvilket omfang bestyrelsen kan påtage sig yderligere opgaver, ud over de nuværende opgaver primært omkring kvalifikationskonkurrencer og landskonkurrencen. 

Hvis der var tilgængelige referater af bestyrelsesmøder, kunne man måske få et indblik heri. 

Alle referater der er underskrevet og godkendte findes tilgængelige for klubbens medlemmer på hjemmesiden under medlemssiderne, så vi forstår ikke problemet. Men derudover laver bestyrelsen også andet tidskrævende arbejde – som f.eks. at skulle tage stilling til og besvare henvendelser (som denne) fra medlemmerne.

Er det korrekt forstået at der ikke har været afholdt bestyrelsesmøder siden 7. november sidste år?

Eller er det fordi referaterne ikke er underskrevne og godkendte at der ikke er yderligere tilgængelige? ( Herunder et billede af hvad der er tilgængeligt på klubbens hjemmeside pr. 29. juni 2021.)

Vores ide-katalog var alene ment som en hjælp med nye ideer, som vi og/eller bestyrelsen kunne arbejde videre med, og så er det selvfølgelig skuffende at blive afvist i det omfang. 

De steder hvor bestyrelsen rent faktisk er en anelse positive, strander med den begrundelse, at: ”Der er behov for en arbejdsindsats ud over de arbejdsbyrder der allerede nu ligger i klubledelsen.” 

Netop derfor efterlyser bestyrelsen også medlemmer der er villige til at lave et stykke frivilligt arbejde som f.eks. i et konkurrence udvalg, et kursusudvalg, et bladudvalg o.s.v. Men i stedet kan vi konstatere, at bestyrelsen belastes med endnu engang at skulle diskutere og argumentere bl.a. om forslag der massivt er blevet nedstemt på generalforsamlingen. 

D: 

Alt i denne del vedrører ide-kataloget, som vi gentagne gange har påpeget, er ideer, der ikke er gennemarbejdede, og derfor er det selvfølgelig OK, at bestyrelsen ikke mener, at de er gennemførlige. 

Det er dog tankevækkende at: ”Det er bestyrelsens holdning, at det bør være dem der har et faktuelt behov for at arbejde med får der tegner foreningen.” 

Når bestyrelsen svarer at klubben først og fremmest bør tilgodese medlemmer ”der har et behov for at at arbejde med får”, så skal det ses ud fra et forslag om at klubben skulle kunne stille får og marker til rådighed for medlemmer der ikke selv har anden adgang til får. Hvordan har gruppen forestillet sig at dette skulle kunne fungere? 

Forestiller man sig at klubben lejer 6 marker fordelt med 1 i Nordjylland, 1 i Midtjylland, 1 i Sydjylland, 1 på Fyn og 2 på Sjælland hhv. nord og syd? 

Hvem forestiller man sig skal føre tilsyn med fårene, når alle tager på ferie osv. 

Hvem skal stå som besætningsejere over for myndighederne? Forestiller man sig at bestyrelsen skal påtage sig disse m.fl. opgaver?

Vi forstår ikke at bestyrelsen bliver ved med at påpege det urealistiske i at etablere træningsarealer i klub-regi.

Dette kommer fra idekataloget, hvor vi i gruppen selv har erkendt at det nok er urealistisk, og at vi derfor hellere ser at der støttes op om de eksisterende træningssteder. ( Se pkt. 2.a i idekataloget.)

Vi troede egentlig, at det mere var hundene, der var i centrum – i formålsparagraffen står følgende: 

Klubbens formål er, at bevare og videreudvikle hyrdehundens brugsegenskaber, samt udbrede kendskab til dens brug ved at afholde kurser og prøver, samt foranledige at der føres et prøveregister for de hunde, der deltager ved DANSK HYRDEHUNDE KLUB’s prøver for arbejdende hyrdehunde.” 

Det er rigtigt – men kun når vi taler om de arbejdende hyrdehunde. Det er f.eks. ikke nogen selvfølge at en person har anskaffet sig en Border collie dermed har en arbejdende hyrdehund, og at klubben ser det som sit formål at gøre alle de hunde til arbejdende hyrdehunde, hvis der ikke er noget reelt behov for det. 

Det må stå på bestyrelsens egen regning, hvad de mener klubbens formål reelt er.

Med den holdning vil man reelt udelukke alle der bare gerne vil have en glad hund, der får lov til at gøre det den er avlet til, og bare vil kunne stille op til konkurrencer på mere eller mindre hyggeplan. De har jo ikke noget reelt behov for at have en arbejdende hyrdehund, men de elsker sandsynligvis deres hund mindst lige så meget som os der har lidt får, der til dels retfærdiggør at vi har en arbejdende hyrdehund.

I bestyrelsens besvarelse stilles følgende spørgsmål: 

Hvori ligger den logiske forklaring på at klubben får flere medlemmer ved at deltagere skal betale til private arrangementer i stedet for klubarrangementer?” 

Hvis alle hyrderelaterede aktiviteter i Danmark blev slået op i kalenderen på klubbens hjemmeside, og deltagelse i de private arrangementer enten krævede medlemskab eller betaling af dobbelt gebyr, giver det da god mening!? – Det er jo det, vi har skrevet i vores oplæg. 

Kunsten er selvfølgelig at skabe de rammer, der gør, at alle arrangementer bliver slået op på klubbens hjemmeside. 

Det er faktisk allerede sådan, at der ingen hindringer er for ikke-medlemmer i at tilmelde sig klubbens arrangementer – herunder også kvalifikationskonkurrencerne, blot der betales dobbelt gebyr. Dog skal udenlandske deltagere der er medlemmer i deres nationale klubber kun betale normalt startgebyr. 

I bestyrelsens besvarelse stilles yderligere et spørgsmål: 

Hvori ligger den logiske forklaring på at klubben får flere indtægter ved at private arrangementer modtager alle betalinger mod at afregne 100,- kr. for at offentliggøre arrangementet på i klubbens kalender?” 

Som skrevet herover er kunsten at få alle hyrderelaterede arrangementer slået op på klubbens hjemmeside. 

Hvis det lykkes, vil klubben også få indtægter fra de arrangementer, der på nuværende tidspunkt foregår uden for klubben. 

De der deltager i private arrangementer opslået på klubbens hjemmeside, skal melde sig ind i klubben, da det er et krav, at kun medlemmer kan deltage, hvis aktiviteten opslås på klubbens hjemmeside ELLER, at de skal betale dobbelt deltagergebyr, hvor halvdelen så går til klubben. Altså flere kontingentindbetalinger. 

Som sagt, alle kan tilmelde sig de arrangementer som klubmedlemmer laver for klubben. Det kan ske under de førnævnte betingelser, som i øvrigt er præcis de samme som de betingelser som gruppen foreslår for private arrangementer. Der er heller intet der hindre en privat arrangør, at kræve ikke-medlemmer skal melde sig ind i klubben. Enkelte (ikke alle) af de medlemmer, der tilbyder træning har det allerede som en forudsætning. 

Vi forstår ikke helt holdningen til at webmaster og evt. bestyrelsen skulle aflønnes? 

Det må da være forståeligt, at der er en væsentlig forskel på om et klubmedlem tilbyder sin frivillige arbejdskraft for klubben og på om denne også skal trækkes med frivilligt arbejde for private arrangører. 

Læs det vi har skrevet i femte afsnit herunder.

Hvis det er baseret på, at medlemmer ikke må tjene penge på arrangementer i privat regi, og at klubben ikke vil bidrage til dette, er der efter vores opfattelse en klar sammenhæng mellem den ekstra indsats, og hvad klubben får ud af det. 

Ovenstående afsnit af gruppens indlæg tolker vi i bestyrelsen som en klar melding om, at man som privat arrangør har et ønske om at kunne tjene penge på de private arrangementer. 

Der er ingen i gruppen der ønsker at tjene penge på private arrangementer.

Vi ønsker at løsne rammerne så der bliver mulighed for alle mulige tiltag, f.eks. ønsker vi Storålam Cup tilbage ( og denne gang gerne i klubregi ), hvor Peter Helen lavede nogle fantastiske konkurrencer, og hvis man som arrangør har lyst til at give store præmier imod et lidt højere startgebyr skal der også være mulighed for det.

Læs desuden det vi har skrevet i afsnittet herunder.

Som vores forslag er stillet op, er det jo ikke sådan at klubben ikke får noget ud af det – der skulle gerne komme flere medlemmer, og prisen for opslag på hjemmesiden kan naturligvis justeres. 

Klubben bidrager allerede nu til at reklamere for, at nogle medlemmer kan tjene penge på undervisning via hjemmesidens henvisninger til træningssteder. 

Disse ”reklamer” er faktisk ret statiske og kræver derfor kun minimal tid og arbejdskraft. Derfor er de der. Samtidig er de også tænkt så nye interesserede kan finde et sted, hvor de kan få hjælp og vejledning til at komme i gang. 

Vi er vel enige om, at vi helt overordnet gerne vil have flere arrangementer. Flere arrangementer kan give webmaster mere arbejde, men vi vurderer, at det vil være ret begrænset om overhovedet, da det er arrangøren, der selv skriver invitationen, der ”blot” skal lægges ind i kalenderen 

Der er stadig tale om at trække på en frivillig der egentlig kun har ”committet” sig til at arbejde for klubben. 

Helt generelt følger vores forslag egentlig bare klubbens vejledning, hvor der står følgende: 

Ønskes arrangementer, der ikke afholdes i klubregi, annonceret i Hyrdebrevet, skal det indrykkes som en annonce og der erlægges annoncepris for dette.” 

Vi mener dog, det vil være bedre og nemmere at lægge disse arrangementer direkte ind i kalenderen, og at der bliver fastlåst en fast pris ( annoncepris ) for dette. 

Det er vist en gammel vejledning, fra dengang Hyrdebrevet var et fysisk blad. I hvilken vejledning findes den refererede sætning? 

Se under ”Konkurrencer – Vejledning” hvor der står følgende:

Vi tænker, at det må bero på en læsefejl, når bestyrelsen har fået den opfattelse ”at de private arrangører kvit og frit kan benytte sig af klubbens trailer med indhold.” 

Dette er simpelt hen ikke korrekt. Vi har i vores oplæg skrevet følgende: 

Det vil sige at klubben ikke dækker et evt. underskud, man kan ikke frit låne klub-traileren, osv. osv.” 

OK fair nok. Gruppen foreslår en leje på 300 Kr pr dag. Desuden at man som privatperson skal kunne låne traileren, hvis man f.eks. ikke selv har nok materiel i forbindelse med sin fårehåndtering. 

Det er korrekt at vi har en ide i ide-kataloget hvor det kunne blive en medlemsfordel at kunne låne traileren, men igen – igen må vi påpege at det er skrevet i ide-kataloget, som vi gentagne gange har påpeget er ikke gennemarbejdede ideer.

Bestyrelsen mener, at problematikken skal vendes på hovedet, så arrangementerne kommer fra klubbens medlemmer. 

Dette er vi på ingen måde uenige i, men formålet må i første række være at skaffe nye medlemmer, både til at deltage i arrangementerne og på sigt til at arrangerer dem. 

Det må være bestyrelsens fornemste opgave at skabe rammerne til bedst muligt at kunne overholde klubbens formålsparagraf. 

I klubbens vedtægter under paragraf 3 står følgende: 

Alle som er interesserede i, og som aktivt støtter klubbens formål, kan blive medlemmer.” 

Dette indebærer at medlemmerne binder sig / forpligter sig til aktivt at yde et stykke frivilligt arbejde for klubben. 

Derfor er det bestyrelsens holdning at arrangementer bør/skal komme fra klubbens medlemmer. 

Ift. den foreslåede startpakke, Tordenskjolds soldater osv., er der faktisk rigtig mange i Danmark, der tilbyder de efterspurgte ydelser – de er bare ikke medlem af klubben, og derfor foregår det i privat regi. 

For hvorfor skulle de være medlem? – hvad tilbyder klubben dem? 

Det er alle dem, vi skal have fat i, og de skal overbevises om, at det er til gavn for begge parter at være medlem af klubben. 

At der angiveligt er ”rigtigt mange” ikke-medlemmer rundt i landet der tilbyder deres hjælp, er da ikke en undskyldning for at klubbens medlemmer aktivt arbejder privat med at tilbyde deres hjælp. Det giver da langt mere mening, at disse medlemmer tilbyder deres hjælp indenfor klubbens rammer for dermed at signalerer at klubben har noget at tilbyde nye medlemmer. 

Bestyrelsen bemærker desuden, at der har været ledige pladser ved flere afholdte klasse 1 og klasse 2 konkurrencer, og undrer sig over, at der ikke var efterspørgsel. 

I stedet for at undre sig, burde man måske se indad, og se på hvad grunden til den manglende efterspørgsel er. 

Og her er det vel klart, at hvis der ikke er ret mange medlemmer i klubben, er efterspørgslen ikke særlig stor, og for at skaffe nye medlemmer og få dem og andre op på det niveau konkurrencer kræver, er det måske andre aktiviteter, der er nødvendige. 

Som bestyrelsen klart har svaret, er der indenfor klubbens rammer åbent for andre relevante aktiviteter. Det mangler kun på medlemmernes initiativ. 

Men at der kun kunne samles 5 henholdsvis 6 deltagere til en klasse 1 konkurrence tror vi ikke skyldes manglende medlemmer/hunde i klubben der kan klare dette niveau. 

Nedenstående bemærkning fra bestyrelsens besvarelse, er vi noget forundret og pikeret over, idet ingen af delene er korrekt ift. vores oplæg. 

”… er det private arrangører, der selv vil have pengene i egen kasse, men samtidig også vil suge i klubbens kasse, når der skal lånes udstyr fra traileren og hjemmesiden skal benyttes.” 

For det første har vi ikke foreslået, at klubbens trailer kan lånes gratis, og for det andet skal der betales for opslag på hjemmesiden. 

Nogle af os har afholdt en del arrangementer i privat regi og har absolut ikke gjort det for pengenes skyld. 

Det har ofte bare været nemmere, frem for at få bestyrelsens accept både af indhold og økonomi. 

Når man foreslår at benytte klubbens materiel og frivillige arbejdskraft til underpris, så må det betyde at det bliver tale om et underskud for klubben, som kun kan suges af de opsparede midler. 

Igen – igen skal vi påpege at det iht. vores forslag jo ikke er sådan at klubben ikke får noget ud af det. ( ”Annoncepris og øget medlemskontigent.)

Det er da kun til klubben økonomiske fordel at forsøge at få alle aktiviteter ind under klubben.

Omkring økonomien for kvalifikationskonkurrencer, er det som tidligere skrevet ærgerligt, at bestyrelsen ikke har taget dialogen, så alle var afstemte med udgifter og indtægter. 

Når det så er sagt, tror vi, at bestyrelsen har overset de ”almindelige” udgifter, der er ved kvalifikationskonkurrencerne. 

Her tænker vi f.eks. på dommer-honorar, dommerens rejseudgifter, dommerdiæter, hjælper gaver, udgifter til besætningsejer, osv. 

Der kan naturligvis laves helt særskilte regnskaber for kvalifikationskonkurrencerne – Omvendt når vi i den rå overslag over kvalifikationsøkonomien stort set har belastet kvalifikationskonkurrencerne med halvdelen af alle klubbens øvrige omkostninger, så er det sikkert heller ikke korrekt.

Forklaringen er ikke forstået?

Har bestyrelsen i deres økonomiberegning medregnet de nævnte ”almindelige” udgifter, eller har de ikke? 

Afslutningsvis vil vi igen minde om klubbens formålsparagraf: 

Klubbens formål er, at bevare og videreudvikle hyrdehundens brugsegenskaber, samt udbrede kendskab til dens brug ved at afholde kurser og prøver, samt foranledige at der føres et prøveregister for de hunde, der deltager ved DANSK HYRDEHUNDE KLUB’s prøver for arbejdende hyrdehunde.” 

På seneste generalforsamling blev det foreslået, at den blev ændret til: 

Klubbens formål er, at bevare og videreudvikle hyrdehundens brugsegenskaber, samt udbrede kendskab til dens brug ved at afholde kurser, prøver, konkurrencer og opvisninger, samt fremme træningsmulighederne for klubbens medlemmer.” 

men ligegyldig hvilken version man kigger på, bør formålsparagraffen være bestyrelsens ”bibel” i forhold til udvikling af klubben. 

Da forslagsstilleren ikke mødte op på generalforsamlingen for at uddybe sit forslag. Det var derfor heller ikke muligt at føre en dialog med forslagsstilleren. Ved at indføre ” opvisninger” i vedtægtsteksten, bliver klubben (dvs. bestyrelsen) dermed juridisk ansvarlig overfor myndighederne mht. dyreetik, transport af dyr til disse opvisninger. Det kunne bestyrelsen ikke se sig ind i, og forslaget blev nedstemt med 0 for 14 imod og 4 blanke. Det ville have været fornuftigt om vi kunne have haft en dialog med forslagsstilleren om en forståelse for denne problematik. En helt anden sag er, at vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger for at kunne indføres. 

Der står jo allerede på klubbens hjemmeside at klubben stiller op til opvisninger….!!!

Se under ”Klubben – Om klubben”, hvor der står følgende:

Vi havde håbet på en dialog med bestyrelsen, hvor vi kunne have drøftet de forskellige forslag og forhåbentlig nået frem til nogle løsninger, så klubben fik flere medlemmer. 

Men bestyrelsen ønskede skriftlig kommunikation – og det er desværre ofte en vanskelig metode, hvis man vil finde løsninger. 

Bestyrelsen foretrækker skriftlige kommunikation, da dette indebære muligheden for transparens for alle klubbens medlemmer. Det var gruppen der i første ombæring ikke ønskede at bestyrelsens svar på gruppens ”idékatalog” skulle offentliggøres. 

Skriftlig kommunikation kan være langsommere, men med skriftlig kommunikation ender man ikke med ”det mente jeg ikke” – ”det sagde jeg ikke” – ”det har jeg sagt” osv. Alle kan se hvad der er skrevet, og kan selv danne sig en mening.

Bedste hilsener

Annette, Charlotte, Holger, Stina og Sven