Indlæg fra Annette B., Charlotte, Holger, Stina og Sven, samt bestyrelsens besvarelse

 1. Hop til indlæg
 2. Hop til svar fra bestyrelsen

Indlæg fra Annette B., Charlotte, Holger, Stina og Sven

Kære hyrdefolk

Vi er en lille gruppe, der gennem det sidste år har arbejdet med nogle forslag, der måske kan tiltrække flere nye medlemmer og få nogle tidligere medlemmer tilbage igen.

Vi ved, at der foregår aktiviteter fra nord til syd og fra øst til vest i Danmark uden for klubbens regi, og at flere af disse aktiviteter kunne afholdes i klubregi for klubbens medlemmer, hvis de strukturelle og økonomiske rammer var mere pragmatiske og fleksible.

Vi har skrevet et oplæg – læs neden for – hvor rammerne er mere åbne. Om det er det, der skal til, er det svært at spå om.

Måske er der andre end os, der synes det kunne være værd at arbejde med vores forslag eller som har nogle andre ideer?

Hvis ja – så tøv ikke med at kontakte os.

Hvis man synes, vi skyder helt ved siden af, vil vi også gerne høre det.

Oplægget er ment positivt, og jeres kommentarer skal være i en god tone.

Vi har stor respekt for bestyrelsens enorme arbejdsindsats – ikke mindst med tilrettelæggelse af kvalifikationer, landskonkurrence, hjemmeside og besvarelse af medlemmers henvendelse og sikkert m.m., så det er ikke en kritik af det arbejde de forskellige bestyrelser gennem årene har udført, men et indspark til lidt nytænkning.

Så vi ønsker en drøftelse af, om nogle ting måske kan laves anderledes.

Bestyrelsen har naturligvis set oplægget tidligere.

God læselyst med ønsket om konstruktive tilbagemeldinger.

Bedste hilsener

Annette B., Charlotte, Holger, Stina og Sven.

————–

Hvordan får vi flere medlemmer og mere aktivitet i Dansk Hyrdehundeklub?

I lyset af et faldende medlemstal og færre steder, der afholdes arrangementer i klubregi, er vi en gruppe, der har gjort os nogle overvejelser.

Medlemstal
I perioden fra 2012 til 2019 har medlemstallet ligget stabilt på godt og vel 100 medlemmer, men i 2019 var der et fald på ca. 20%.

(Beregnet på baggrund af kontingentindbetaling fra årsregnskabet.)

Der kan være mange grunde til det faldende medlemstal, men manglen på aktiviteter i klubregi anser vi for den største årsag – Interessen er derude!

Ser vi lidt tilbage i tiden, var der væsentlig flere aktører på banen i forhold til at afholde arrangementer, men de sidste par år, har det meget været Tordenskjolds soldater, dvs. forholdsvis få, der er budt ind med aktiviteter i klubregi.

Bestyrelsen har ydet en fantastisk stor indsats med at arrangere kvalifikationer og landskonkurrencer, og flere bestyrelsesmedlemmer har derudover også afholdt almindelige konkurrencer.

Hatten af for det – klubben kan ikke trække mere på de personer.

Så det er de menige medlemmer, klubben skal have i gang!

Vi skal have lavet en struktur, der kan motivere og animere flere til at komme på banen.

Og det er den del, vores overvejelser drejer sig om.

Vi skal have brudt den ”onde cirkel” hvor manglen på aktiviteter giver færre medlemmer, hvilket betyder, at der er færre til at deltage, afholde og hjælpe med arrangementerne.

En ting er sikkert: Hvis flere skal byde ind med aktiviteter, SKAL vi være flere medlemmer,

så vi skal finde frem til, hvordan holder vi på ”gamle” medlemmer, og hvordan får vi nye medlemmer.

Specielt syntes vi, at der skal laves tiltag for at få flere nye medlemmer og et forslag kunne være at tilbyde nye medlemmer en ”startpakke”.

Startpakken kan f.eks. indeholde to års kontingent til prisen for et år, teorikursus om hyrdning/fårehåndtering, instinkttest af egen hund, håndtering af får uden hund, håndtering af får med trænet hund og træning med egen hund.

Ud over prisen for kontingentet, skal de øvrige aktiviteter naturligvis tilbydes til fornuftige priser, så det bliver et attraktivt tilbud i forhold til ”bare” at melde sig ind.

Ideen er, at man alt andet lige kommer godt i gang, og at man ved de forskellige aktiviteter vil møde andre med samme interesse, og på denne måde kan finde sig en vej til ”at gøre karriere” inden for hyrdningens ædle kunst.

Udover ovennævnte målrettet nye medlemmer, skal der løbende være arrangementer for såvel de nye medlemmer, som for medlemmer der deltager i kvalifikationskonkurrencerne og medlemmer der ikke deltager i kvalifikationskonkurrencer.

Arrangementer

For at det skal være attraktivt at være medlem af en klub, skal klubben efter vores mening tilbyde en bred vifte af arrangementer, så det enkelte medlem, uanset niveau, kan finde tilbud de kan bruge til noget – Noget man brænder for at deltage i.

Derfor syntes vi, at der skal gøres en indsats for at fremme udbuddet af arrangementer, og da mange af aktiviteterne naturligvis er betinget at får, er det overordentlig vigtigt at flest muligt med får, bliver aktiveret og får lyst til at afholde/tilbyde træning, kurser, konkurrencer osv. osv.

Dette må være udgangspunktet for at tiltrække nye medlemmer, og derfor har vi gjort os nogen tanker.

De aktiviteter der efterspørges og som vi fornemmer vil tiltrække flere både nye og gamle medlemmer kunne f.eks. være følgende:

 • Fællestræning
 • Kurser
 • Konkurrencetræning
 • Farmertrials
 • Træningskonkurrencer uden dommere
 • Konkurrencer med dommere
 • Instinkttest
 • Hyrdecamps

For at få flest mulige arrangementer i kalenderen, skal det være frit for arrangøren at vælge imellem en af følgende to modeller:

Model 1

Arrangøren har ansvaret for økonomien og afviklingen af arrangementet.

Det vil sige at klubben ikke dækker et evt. underskud, man kan ikke frit låne klub-traileren, osv. osv.

Arrangøren betaler et gebyr for at få sit arrangement slået op på klubbens kalender.

Udgangspunktet er, at hvert opslag på klubbens hjemmeside, koster 100 kr.

Af opslaget skal det fremgå hvem der er arrangør, arrangementets karakter, hvor det afholdes, max. antal deltagere, niveaukrav for handler/hund, tilmeldingsfrist, deltagerbetaling (konto nummer/mobilepay), tlf. og mail, hvor spørgsmål vedr. arrangementet kan rettes.

Afhængig af typen af arrangement, er der forskellige takster for informationerne på klubbens hjemmeside:

 • Hvis arrangøren afholder et gratis arrangement, skal der ikke betales for at få det på klubbens hjemmeside.
 • Hvis arrangøren kun ønsker, at selve arrangementet annonceres betales 100 kr.
 • Hvis arrangøren derudover ønsker, at startliste/deltagerlisten er synlig betales 200 kr.
 • Hvis arrangøren derudover også ønsker, at resultaterne bliver synlige betales 300 kr.

Model 2

Er den model, der pt. er gældende.

Klubben er behjælpelig med råd og vejledning og har ansvaret for økonomien og de forsikringsmæssige forhold i forhold til afviklingen.

Samtidig er der mulighed for at låne klubtraileren.

Uddybning
Bestyrelsen har som hidtil ansvaret for kvalifikationer og landskonkurrence.

For begge modeller gælder det, at hvis man ikke er medlem af klubben, skal man betale dobbelt startgebyr og for model 1 vil halvdelen af dette dobbelte gebyr tilfalde klubben.

Så hvis arrangøren ønsker at tænke frit ud af boksen og selv designe sit arrangement både indholdsmæssigt og økonomisk, skal arrangøren vælge model 1.

Ønsker arrangøren derimod, at det er klubben, der er behjælpelig med råd og vejledning og har ansvaret for økonomien og de forsikringsmæssige forhold i forhold til afviklingen, er det model 2, arrangøren skal vælge.

Økonomi

Vi har selvfølgelig samtidig gjort os nogen overvejelser om hvordan økonomien vil hænge sammen fremadrettet.

Disse overvejelser er ikke relevante, hvis vi – som håbet – tiltrækker så mange medlemmer at kontingentindtægterne dækker klubbens udgifter.

Dette er selvfølgelig ”den ideelle verden”, men vi syntes at klubben skal investere noget af den opsparede formue på at skaffe nye medlemmer, så vi kan tilnærme os ”den ideelle verden”.

Generelt foreslår vi, at udgifterne deles i 2 portioner, hvor indtægter inden for den enkelte portion dækker de tilsvarende udgifter.

Kvalifikations- og landsholdsudgifter

Princippet er, at alle udgifter, der er tilknyttet kvalifikationskonkurrencer og landsholdet i øvrigt, dækkes af startgebyret til kvalifikationskonkurrencerne.

Baseret på den nuværende situation ser regnestykket nogenlunde ud som følgende:

 • De samlede landshold-relaterede udgifter er ca. 15.000 kr. pr. år, svarende til ca. 2.500 kr. pr. kvalifikation. (Ved 6 kvalifikationer).
 • Udgifter til en kvalifikation er ca. 5.600 kr.
 • De samlede udgifter, som tilmeldingsgebyret til kvalifikationerne skal dække, er således ca. 8.100 kr.

Gennemsnittet af antal deltagere pr. kvalifikationskonkurrence i 2019/2020 var ca. 30.

Hvis ovennævnte udgifter skal afholdes via tilmeldingsgebyret for kvalifikationskonkurrencerne, bliver startgebyret ca. 270 kr. pr. start.

Fremadrettet er håbet selvfølgelig at deltagerantallet igen vil stige i de første tre kvalifikationer, og hvis/når dette er tilfældet kan startgebyret tilpasses herefter.


Øvrige udgifter

Princippet er, at alle øvrige udgifter skal dækkes af medlemskontingentet.

På nuværende tidspunkt udgør de øvrige faste udgifter ca. 50.000 kr.

Med en forventning om, at medlemstallet igen vil ligge på minimum 100 medlemmer og forhåbentlig også flere, vil det betyde, at medlemskontingentet skal koste ca. 500 kr. for enkeltmedlemmer og ca. 800 kr. for en husstand.
Vi foreslår dog, at klubben investerer en del af sin opsparede formue på over ¼ million, ved at dække en del af denne kontingentstigning i en årrække, indtil antallet af medlemmer er forøget.

Hvis klubben eksempelvis bidrager med 100 kr./medlem/år, bliver kontingentprisen henholdsvis 400 kr. for enkeltmedlemmer og 700 kr. for en husstand.

Det vil være en udgift for klubben på ca. 10.000 kr. om året.

Det er vigtigt, at klubben altid har en kapital-buffer på minimum 150.000 kr. til betaling af uforudsete udgifter – ikke mindst når klubben har ansvaret for afholdelse af internationale konkurrencer.

Vi mener at ovennævnte kan være nøglen til at skabe en endnu mere spændende klub, der vil tiltrække mange nye medlemmer.

Vi skal have brudt ”den onde cirkel” – og vi bidrager gerne.

Med ønsket om at modtage konstruktive tilbagemeldinger

Annette B., Charlotte, Holger, Stina, Sven.

Bestyrelsens svar til ovenstående indlæg

Svar på indlægget ”Hvordan får vi flere medlemmer og mere aktivitet i Dansk Hyrdehundeklub?” 

Indledningsvis skal det siges at bestyrelsen fra gruppen bag indlægget tidligere har modtaget et såkaldt idekatalog med en række forslag og ideer til, hvordan antallet af arrangementer og medlemmer skulle kunne øges. Gruppen har modtaget bestyrelsens svar og kommentarer til hver enkelt af gruppens forslag. Forlagene kunne lidt systematisk inddeles i fire grupper: 

A: er forslag der har været fremsatte på de sidste generalforsamlinger, men som medlemmerne på fuld demokratisk vis har afvist ved at stemme nej til forslaget. For disse forslags vedkommende er der ligesom ikke nogen grund til at fortsat at arbejde med eller gentage. 

B: er forslag om f.eks. konkurrencer med alternative baneopsætninger osv., men hvor der grundlæggende ikke er nogle klubmæssige hindringer for at gå i gang med, da klubben altid har været åben for og har haft sådanne alternativer. 

C: er forslag om f.eks. udarbejdelse af spørgeskemaer, Konkurrence-udvalg osv., hvor der er behov for en arbejdsindsats ud over de arbejdsbyrder der allerede nu ligger i klubledelsen. Disse forslag vil langt hen ad vejen kunne lade sig gøre, blot der er tilstrækkelig med frivillige der, med hensyntagen til klubbens retningslinjer og regler, har lyst til at udføre disse opgaver. 

D: er forslag om f.eks. oprettelse af fælles træningsflokke osv. som kræver myndighedstilladelser og faste og bindende strukturer for, hvordan de køres. Disse forslag mener vi bør ligge privat i den gruppe som har mulighed for at udnytte disse faciliteter. Bestyrelsen ser sig ikke i stand til, hverken juridisk, dyreetisk eller praktisk, at overtage et ansvar for sådanne faciliteter, der hovedsageligt oprettes med det formål, at give medlemmer, der ikke selv har eller har adgang til får, træningsmuligheder. Det er bestyrelsens holdning, at det bør være dem der har et faktuelt behov for at arbejde med fårene der tegner denne forening. Medlemmer der ikke selv har får skal være velkommende i foreningen, men de skal også være klar over at de bliver nødt til at indrette sig på fåreavlernes præmisser. 

Gruppen stiller på baggrund af klubbens nuværende lave medlemstal det meget relevante spørgsmål: Hvordan får vi flere medlemmer og mere aktivitet i Dansk Hyrdehundeklub? – Og fremkommer i indlægget med nogle basale tanker om bl.a. privatisering samt omlægning af klubbens økonomiske struktur og medlemskontingentet. 

I bestyrelsen har vi nøje gennemgået og overvejet konsekvenserne af de forslag som gruppen her har fremlagt. Bestyrelsens overvejelser har ført til en række spørgsmål holdninger og svar, som den hermed gerne vil delagtiggøre medlemmerne i. 

Hvori ligger den logiske forklaring på at klubben får flere medlemmer ved at deltagere skal betale til private arrangementer i stedet for klubarrangementer? 

Hvori ligger den logiske forklaring på at klubben får flere indtægter ved at private arrangementer modtager alle betalinger mod at afregne 100,- kr. for at offentliggøre arrangementet på i klubbens kalender? 

Hvis klubben skal bede webmasteren om at lægge private arrangementer i kalenderen, så kan klubben ikke regne med at det gøres frivilligt og ulønnet. Altså skal klubben også betale webmasteren for arbejdet – så bliver klubben arbejdsgiver og betalingen bliver skattepligtig så passer et beløb på 100 kr. vel ikke tilstrækkeligt? Men det betyder altså at pengene reelt ikke går til klubben men går til webmasteren. Det betyder også at der bliver mere arbejde for klubbens bestyrelse som hidtil har udført arbejdet frivilligt og ulønnet. Det forestiller jeg mig ikke kan fortsætte. Altså skal bestyrelsen også aflønnes, og hvorfra skal disse penge så komme? 

Hvilken fordele skulle man så have af at lave et privat arrangement? 

Bestyrelsen kan ikke se fordelene bortset fra at private arrangører kan putte penge i egen lomme i forventning om at klubben fungerer gratis som assistent for arrangørerne. Desuden foreslås det at de private arrangører kvit og frit kan benytte sig af klubbens trailer med indhold. Bestyrelsen kan ikke se, at det skulle tilgodese foreningen. Tværtimod betyder det slid på materiellet og nogle gange bortkommet materiel. Hvem i klubben påtager sig arbejdet med at materialet er intakt? Hvem skal betale omkostningerne til vedligeholdelse og genanskaffelse? Klubben eller brugerne? 

I stedet for at nogle medlemmer beder klubben om at bistå private arrangementer, kunne man også forestille sig at klubben beder sine medlemmer om at forestå arrangementerne i klubregi – eller bedre at flere medlemmer tilbyder at lave flere arrangementer i klubregi. Reglerne og rammerne er ikke så rigide som det antydes. En trial behøver ikke nødvendigvis have den klassiske udformning. Fantasien har lov til at blomstre – også indenfor klubbens rammer. 

Når der i indlægget ”Ses tilbage i tiden med væsentlig flere aktører i forhold til at afholde arrangementer” og at ”det er Tordenskjolds soldater der byder ind med aktiviteter”, kan det undre at disse nuværende medlemmer ikke bare mere aktivt byder sig ind som arrangører af de aktiviteter, såsom fællestræning m.m. fra den foreslåede liste. 

Det samme gælder for alle de øvrige forslag der stilles – Hvem i klubben påtager sig opgaverne? Svaret er for bestyrelsen grundlæggende klar: Det skal klubbens medlemmer. Der er ingen andre til at gøre det. 

Eller er der? Private arrangementer? 

Det er jo klart at det må blive ”Tordenskjolds soldater” der i klubben trækker læsset, når ingen andre af klubbens medlemmer vil tage ansvar for klubbens arrangementer og fremtid. 

Ja klubben skulle kunne tilbyde de nye medlemmer startpakker, men hvem i klubben påtager sig opgaverne? Men Tordenskjold har tilsyneladende ikke flere soldater at trække på. Derfor ligger en god ide død. 

Eller forestiller man sig at der er private folk udefra der kommer og vil byde ind med disse mange flere arrangementer der efterspørges? (Bemærk, at slet ikke alle kl. 1 og 2 arrangementer der har været tilbudt det sidste års tid har været fuldt booket – hvor var efterspørgslen?) 

Så er vi tilbage til spørgsmålet om det bør være medlemmer af klubben der tilbyder arrangementerne og nogle gange generere lidt penge i klubkassen og andre gange betaler klubkassen lidt ud. 

Eller er det private arrangører, der selv vil have pengene i egen kasse, men samtidig også vil suge i klubbens kasse, når der skal lånes udstyr fra traileren og hjemmesiden skal benyttes. 

Med hensyn til økonomien omkring kvalifikationskonkurrencerne og landsholdet, er de tal der angives i gruppens indlæg simpelthen ikke korrekte. Det er ethvert medlem muligt at gå ind i regnskabsberetningerne og hente de korrekte informationer. 

I et svar, som bestyrelsen tidligere har sendt til gruppen, er der opstillet et regnskab, der tydeligt viser at kvalifikationskonkurrencerne og landsholdet økonomisk hviler i sig selv. (Se venligst vedhæftede regnskab) 

Hvis nogen derimod påstår at kl. 1 og 2 konkurrencerne har bedre økonomi og bidrager mest til klubkassen, så skyldes det bl.a. som i de sidste 3 kl. 1 og 2 konkurrencer her i Jylland har dommeren ikke hævet hverken honorar eller kørepenge. Arrangørerne har heller ikke krævet honorar for kager m.v. som deltagerne har nydt godt af. 

Der er heller ikke krævet honorar for brug af fårene til hverken Danish Nursery eller de konkurrencer der er blevet afholdt i Sødover. 

Og sådan kunne der nævnes flere arrangementer, hvor medlemmer ikke har krævet honorar, fordi de angiveligt finder det relevant at støtte op om klubben, dens sammenhold og dens økonomi. Og bemærk venligst at det meget ofte er de medlemmer der nyder godt af kvalifikationskonkurrencerne, der yder denne støtte – i hvert fald i Jylland. 

Til gruppens bemærkninger om “øvrige udgifter” er bare at bemærke, at der jo ikke er overensstemmelse i gruppens ønske om at økonomien for kvalifikationskonkurrencerne og landsholdet holdes adskilt fra det samlede regnskab. I så fald skal økonomien til øvrige arrangementer også holdes adskilt fra det samlede regnskab. 

Dette vil i praksis ikke være muligt da visse ydelser både anvendes af kvalifikationskonkurrencerne / landshold, øvrige arrangementer og øvrige medlemsomkostninger. 

Mht. medlemskontingentet har dette gennem flere år (og bestyrelser og generalforsamlinger) været holdt nede på det nuværende beløb – Bl.a. for at det ikke skal være uoverkommeligt at tilmelde sig som nyt medlem. 

Hvordan gruppen kan mene at netop en forhøjelse af medlemskontingentet på 30 % skulle føre til at flere melder sig ind i klubben, står hen som et ubesvaret spørgsmål. 

Overslags beregning for kvalifikations konkurrencer:

M.v.h.
Bestyrelsen.